คำแนะนำ

1. จันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น. (พักกลางวัน 12.00 - 13.00 น.) เว้นวันวันหยุดราชการและวันประชุมประจำเดือน(รายละเอียดตามข่าวประชาสัมพันธ์) เปิดรับบัตรคิว เวลา 08.30 - 11.30 น. และ 13.00 - 15.30 น.

2. ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ผู้ยื่อคำขอต้องชำระเงินเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิต ภัณฑ์อาหาร ยา วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ยาเสพติดให้โทษ เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย (รายละเอียดตามข่าวประชาสัมพันธ์) ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ

3. ผู้ยื่นคำขอตรวจสอบความครบถ้วน ถุกต้อง ของเอกสารคำขอตามแบบตรวจสอบคำขอ (Check List) ก่อนยื่นคำขอ และควรยื่นคำขอก่อนหมดเวลาอย่างน้อย 30 นาที

4. ต่ออายุใบอนุญาต ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ เดือนธันวาคม มีผู้ยื่นคำขอต่ออายุจำนวนมาก อาจได้รับความไม่สะดวก ขอให้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตภายในเดือนพฤศจิกายน

5. ติดต่อขออนุญาตที่รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่ต้องผ่านนายหน้า ขอให้ปฏิบัติตามระเบียบการและคู่มือประชาชน

6. ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีนโยบายงดรับของขวัญ ของฝาก ของกำนัล ของที่ระลึก อาหาร และอื่นๆ ทุกชนิด ทุกกรณี

Linksappsclose